create by สุรเทพ แป้นเกิด
คำชี้แจง การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อมูลให้กับศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   การเตรียมความพร้อมก่อนการฉีด
 1. เตรียมปากกาของตนเอง
 2. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)
 3. คลิกข้อมูลการเตรียมพร้อมก่อนการรับวัคซีน
 4. แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน(สำหรับคนไทย)**พริ้น 1 แผ่นหน้าหลังเท่านั้น
 5. แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน(สำหรับชาวต่างชาติ)**พริ้น 1 แผ่นหน้าหลังเท่านั้น
 6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อเวลาฉีดวัคซีนในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
 7. ขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน
  จุดที่ 1 ตรวจเอกสาร /ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หมอพร้อม/รับบัตรคิว
  จุดที่ 2 ยื่นบัตรประชาชน ตรวจสอบรอบเวลา/ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง http://bkkcovid19.bangkok.go.th/covid/frontend/web/index.php?r=form%2Fwarning
  จุดที่ 3 รับสติ๊กเกอร์ติดเสื้อ /คืนบัตรคิว /เข้าแถวเตรียมความพร้อม
 8. ดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม ก่อนวันฉีดวัคซีน
 9. กรอกบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล