RMUTK 30-11-2023 / 04:57:10

หมายเหตุ
ระบบนี้ เป็นระบบเพื่อยืนยันการรับวัคซีนเข็มที่ 3 เท่านั้น

ระบบนี้ เป็นระบบเพื่อยืนยันการรับวัคซีนเข็มที่ 3 Pfizer
** กำหนดการ วันและเวลา ที่ท่านต้องรับวัคซีนเข็มที่ 3 มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง**

**โดยเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน จะต้องเป็นนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (AZ-AZ) จากศูนย์บริการฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น**
มหาวิทยาลัยเปิดให้ท่าน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ -24 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 09.00 น. สถานที่รับวัคซีน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ( อาคาร รร.รพ) หรือสถานที่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป


หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ส่งรายละเอียดที่ email : suratep.p@mail.rmutk.ac.th

ระบบการรับวัคซีนเข้มที่ 3 ปิดแล้ว